0

ศูนย์เรียนรู้ฯ เขาระกำ ตราด

2022-12-16 20:29:46 ใน ที่เที่ยวบนฝั่งตราด » 0 1059
 
เขาระกำ ตราด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งการเรียนรู้

เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดตราด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2524 ต่อมากรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือสั่งการที่ มท0904/177 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม ตามแนวพระราชดำริ  โดยให้เรือนจำทุกแห่ง ดำเนินการฝึกวิชาชีพด้านเกษตรกรรมให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารสำหรับผู้ต้องขัง ด้วยปี พ.ศ. 2540 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ มีผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวนมาก ซึ่งการจำแนกผู้ต้องขังมาอยู่เรือนจำชั่วคราวมีน้อย เนื่องจากคดียาเสพติดขัดต่อระเบียบการนำผู้ต้องขังออกทำงานภายนอก
 
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 กรมราชทัณฑ์มีนโยบายให้จำแนกลักษณะผู้ต้องขังคดียาเสพติดมาดำเนินการฝึกวิชาชีพด้านเกษตรกรรม ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรือนจำนำร่องแห่งแรกและได้ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ จนเป็นที่ยอมรับของกรมราชทัณฑ์และประชาชนทั่วไปตามเอกสารหนังสือชมเชยของผู้บริหารระดับสูงของกรมราชทัณฑ์
 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 กรมราชทัณฑ์มีนโยบายกำหนดให้เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ  ดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำนำร่องเพื่อเป็นศูนย์สาธิตการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไป  ได้ศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ภายใต้โครงการกำลังใจ ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 
โครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “ให้เรือนจำเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร” โครงการกำลังใจในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดโครงการกำลังใจ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553
 
กิจกรรมภายในศูนย์ฯ เขาระกำ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แปลงสาธิต 1 ไร่ทำจริงมีกินไม่จน และแปลงสาธิตปฏิบัติจริง
 
การฝึกวิชาชีพ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง กระเจี๊ยบ พริกขี้หนู กระเพรา ยี่หร่า พริกไทย ผักชีฝรั่ง เลม่อน และพืชสมุนไพรต่าง ๆ หลายชนิด การปลูกพืชสวนพืชไร่ แปลงนาปลูกข้าว ข้าวโพด ผลไม้ต่าง ๆ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง การปศุสัตว์ การเลี้ยงหมู เป็ด ไก่ กบ กุ้ง วัว ควาย หนอน แพะ แกะ ม้า ฯลฯ
 
การนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ ได้แก่ การทำฝายชะลอน้ำ การทำระหัดตีน้ำ รวมถึงด้านการทำพลังงานทดแทน อาทิ การทำโซล่าเซลล์เพื่อระบบส่องสว่างเรือนนอนและแปลงสาธิต
 
การฝึกวิชาชีพระยะสั้น อาทิ หลักสูตรช่างปูนปั้น ช่างปูกระเบื้อง ช่างทาสี การแปรรูปมัลเบอร์รี่ การกรีดยางพารา
 
ในปี 2561 ถึงปัจจุบัน ได้ขยายพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมเชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้ เนื่องจากได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วๆ ไป ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้ามาท่องเที่ยว โดยเพิ่มจุดแหล่งเรียนรู้เพื่อเด็กๆ หรือครอบครัว เช่น การเลี้ยงแพะ แกะ กระต่าย เพื่อการพักผ่อน สวนสวยด้วยพระบารมี ภูมิทัศน์สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับสีสันแปลกตา มีจุดแลนด์มาร์กจุดเด่นเฉพาะตัว ให้ผู้มาท่องเที่ยวเช็กอินเก็บภาพ “ครั้งหนึ่งที่เขาระกำ” และบริการร้านอาหาร เครื่องดื่ม “Inspire Coffee” ที่ใช้ผู้ต้องขังเป็นเชฟ บริกร ให้บริการ ทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยมีหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และหน่วยงานกรมราชฑัณฑ์เอง มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมเดือนละประมาณ 20,000 คน ปัจจุบัน เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ได้พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมเชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปรับภูมิทัศน์ จัดทำแลนด์มาร์กให้สวยงาม มีจุดเช็กอิน บริการร้านอาหาร สำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติม เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ 08-0071-9271 FB Page : เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ สังกัดเรือนจำจังหวัดตราด https://bit.ly/3W16kIk

พิกัด : ศูนย์เรียนรู้ฯ เขาระกำ ตราด

สอบถามข้อมูล : 039-597-259